ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Szerződési feltételek:

1. A Bérlő saját felelősségére használja, a bérlet tárgyát képező eszközt. A Bérlőnek, meg kell győződni a bérleti eszközök kifogástalan használhatóságáról. Amennyiben bármi nemű hiányosságot észlel, azonnal jelezni kell a Bérbeadónak. A hibás eszközöket a cseréig Tilos használni!

2. Amennyiben a Bérlő a bérleti szerződésben megjelölt időtartamot meg kívánja hosszabbítani, úgy azt a bérleti idő lejárta előtt írásban köteles jelezni, amely bérleti időtartam meghosszabbítása akkor válik hatályossá, ha azt a Bérlő 8. pontban megjelölt elérhetőségei valamelyikén a Bérbeadó visszaigazolja. Ilyen visszaigazolás hiányában a bérleti időtartam nem hosszabbodik meg és a Bérlő köteles a jelen szerződési feltételek szerint visszaszolgáltatni a bérbe vett eszközöket.

3. A Bérlő a bérbe vett eszközöket rendeltetésszerűen köteles használni. A bérleti szerződésben megjelölt időpontban a bérlet kezdetének napján jogosult az eszközöket átvenni a rendezvény helyszínén. Ezen birtokbavétel időpontjától kezdve a Bérlőre átszáll a kárveszély, amelynek értelmében minden a bérlet tárgyát képező eszközökben, keletkezett kárért teljes anyagi felelősség terheli. A bérlet tárgyának teljes mértékben történő használhatatlanná válása, időjárási körülmények okozta károk vagy harmadik részéről történő eltulajdonítás esetén a Bérlő kötelezi magát arra, hogy a teljes kárt megtéríti, illetve az egyes elemek elvesztése esetén megtéríti annak az elemnek a teljes új beszerzési értékét. A Bérlő ugyancsak a teljes beszerzési értéket köteles megtéríteni, amennyiben az általa bérbe vett eszközöket bármely okból nem tudja visszaszolgáltatni a bérlet lejártának időpontjában.

4. A Bérlő a jelen szerződésben, napokban meghatározott bérleti díj összegét köteles megfizetni. Amennyiben a bérleti időtartam nem kerülne meghosszabbításra a fenti módon, úgy a bérleti idő lejártának napjától a bérlet tárgyának Bérbeadó részéről történt visszavételéig Bérlő kötelezi magát arra, hogy a napi bérleti díj kétszeresének megfelelő összeget fizet meg a Bérbeadónak.

5. A Bérlő a bérlet tárgyát köteles rendeltetésszerűen használni. Amennyiben a Bérbeadó tudomására jut a bérleti szerződés időtartama alatt, hogy a Bérlő a bérlet tárgyát képező eszközöket nem rendeltetésszerűen használja, vagy azok egy része megsérült, megsemmisült, vagy elveszett, úgy jogosult a jelen szerződéstől elállni és követelni az eszközök visszaszállítását.

6. A Bérlő, az eszköz átvételekor az összeszerelési utasítást átvette, annak tartalmát megismerte, leírtak alapján szakszerűen, saját felelősségére használja. A Bérbeadó a szakszerűtlen eszköz használatból adódó károkért, semmilyen felelősséget nem vállal. A Bérbeadó tevékenységével összefüggő és a szerződés időtartama alatt keletkező károkra Bérlő felelősséget nem vállal.

7. A Bérlő ha eltér az előzetesen megbeszélt és írásban is rögzített építési és bontási körülményektől, akkor a Bérbeadó plusz munkadíj költség felszámolására jogosult.

Egyéb rendelkezések:

8. A szerződés teljesítése során a Szerződő Felek a jelen pontban megjelölt személyeken keresztül tartják egymással a kapcsolatot. A Szerződő Felek egymáshoz címzett jognyilatkozataikat érvényesen kizárólag a másik félnek a jelen pontban megjelölt kapcsolattartójához vagy a kapcsolattartók valamelyikéhez juttathatják el. A kapcsolattartó személyekben bekövetkezett változásról a Szerződő Felek haladéktalanul tájékoztatják egymást. A kapcsolattartó és jognyilatkozat tételére jogosult személyek:

Bérbeadó részéről:

Név: Gyulavári Attila Zsolt e.v.

Cím: 4002 Debrecen, Olajfa utca 26/2

E-mail cím: info@naturcentrum.hu

Telefonszám: +3630307188644

Bérlő részéről:

A teljesítés során:

Név:

Telefon/Fax:

E-mail:

Szerződéses kérdésekben (jognyilatkozat tételre jogosult):

Név:

Telefon/Fax:

E-mail:

9. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozataik érvényessége írásbeli alakhoz kötött. Írásban tett jognyilatkozatnak minősül az ajánlott levélben, telefaxon vagy e-mailben közölt - telefax és e-mail esetében a címzett által visszaigazolt - jognyilatkozat. Az érvényes jognyilatkozat abban az esetben válik hatályossá, ha a jognyilatkozat a jelen szerződésben a másik fél kapcsolattartójaként megjelölt személyhez igazoltan eljutott, vagy azt postai úton, tértivevényes levélben a másik szerződő fél átvette.

10. A Szerződő Felek kifejezetten kizárják, hogy a jelen szerződés értelmezése és teljesítése során a jelen szerződés megkötését megelőző szerződés értelmezésére, szerződési ajánlatra vagy jognyilatkozatra, illetőleg az ezek alapján kialakított gyakorlatra hivatkozzon akár a Bérlő, akár a Bérbeadó.

11. Jelen szerződés Bérlő általi egyoldalú felmondása esetén, a Bérlő a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott szerződésérték alábbi százalékait köteles megfizetni, mint meghiúsulási kötbér, illetve a felmerült költségek, és elmaradt haszon fedezete:

a rendezvényt megelőző:

14-8 nap között a bruttó érték 30 %-a,

7-4 nap között a bruttó érték 50 %-a,

3-1 nap között a bruttó érték 100%-át.

12. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos vitás kérdéseket elsősorban peren kívüli egyeztetéssel kívánják rendezni, amennyiben ez nem vezetne eredményre, a Bérlő székhelye szerint illetékes bírósághoz fordulnak.

13. A 12. bekezdésben meghatározott együttműködési kötelezettségét megsértő vállalkozásról a békéltető testület értesíti a székhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóságot.

Elérhetőségek

Székhely: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745 Fax: 06-52-500-720

E-mail: bekelteto@hbkik.hu

14. Jelen megállapodást a Szerződő Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt négy (3) példányban jóváhagyólag írják alá, melyből három (2) példány a Bérlőt, egy (1) példány a Bérbeadót illet meg.

________________, 20__.(év)_____(hó)_____(nap).